Pedagógiai és Nevelési elveink

Óvodánkban a nevelés, az "Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának" megfelelően zajlik. Nevelési programunk kiemelten kezeli az anyanyelvi képzést és a mozgásfejlesztést.

Anyanyelvi fejlesztés:

Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységet, a nevelési folyamat kerete.

Feladatunk: a beszédészlelés, beszédértés és a beszédkészség fejlesztése. A fejlesztés tartalmi összetevői a hangok tiszta ejtése, a szókincsbővítés, a magyar nyelvnek megfelelő hangsúly, hanglejtés, mondatfajták használata.

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek közti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szorosan kapcsolatban áll. Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. Az óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat.

Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai
tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőkészséggel rendelkező, beszédében gátolt gyermekgondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. Előfordulhat, hogy a fejletlen beszédképességű gyermeket teljesítménye alatt értékelnek. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve van értelme. Nyugodt légkörben, életszerű helyzetekben mindenről beszélhet a gyermek, ami
érdekli, foglalkoztatja. Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes légkör alapvetően meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését.

Egészséges életmódra nevelés:

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;

– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;

– az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;

– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása;

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

Mozgásfejlesztés:

A mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Mozgáskultúrájuk képet ad az általános fejlettségi szintjükről, fejlődésük tempójáról. A mozgáskoordináció fejlesztésére  nagy hangsúlyt fektetünk, figyelembe véve, hogy a mozgás öröme és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. Az egészséges életmódra való nevelés keretén belül, a szabad levegőn való tartózkodáson kívül a gyermekek rendszeresen úsznak, karatéznak, birkóznak, tornáznak és táncolnak. A mozgás, az értelem, valamint a beszéd érése, fejlődése szorosan összefügg, ezek mindegyike hatással van a másik két területre. Mozgásfejlesztés során nemcsak a gyermek mozgása, tartása fejlődik, hanem az értelme, ill. a kommunikációja is.

A tanulási nehézségek megelőzésében fontos szerepe van a mozgásfejlesztésnek, hiszen ennek segítségével hatni lehet az idegrendszerre.

Végzünk tartásjavító-, labdás – ügyességi feladatokat; eszköz nélküli és eszközzel történő feladatokat (babzsák, tornabot, stb.); gyakoroljuk a különféle járásokat – futásokat; akadálypályák „leküzdését” (matematikai gondolkodással egybekötve, valamint fejlesztve a bátorságot, az erőfeszítést, az akaratot); játszunk különböző gyorsasági – csapatszellemet segítő játékokat, melyek szintén a tanulás részei, ill. melyek során a gyermek a már megszilárdult készségeket, képességeket alkalmazni tudja. A játéknak, a játékosságnak van a legnagyobb szerepe a foglalkozásokon, hiszen ez a tevékenység, amit a gyermek örömmel, szívesen végez – miközben észrevétlenül tanul.

Környezettudatosságra nevelés:

Programunkkal, olyan érdekes, élményekben gazdag, boldog óvodai életet szeretnénk biztosítani óvodás gyermekeink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.

Az óvodánkban nyújtott élményszerű tevékenységek hatására kialakulhatnak azok a szokások, szokásrendszerek, melyek a természet és a környezet iránt nyitott, azt szerető és érte tenni is képes emberek felnevelését biztosítják.

Mindezeket úgy valósítjuk meg, hogy a gyermeket kivisszük a természetbe – kirándulások

szervezésével –, a természetet behozzuk a csoportszobába – természetsarkok kialakításával. A fenntarthatóságra nevelés elemeinek óvodai közvetítése (az intézmény és munkatársai által) nagymértékben megalapozza a programunkban elvárt környezettudatos magatartás kialakulását és elmélyülését.

Jelentkezési lap

Óvodánk maximális kapacitása 4 csoportban 110 férőhely. Ezt a létszámot elérve, évközben, csak a megüresedéskor áll módunkban gyermeket felvenni. Várólista esetén a szülőket telefonon vagy levélben értesítjük.

Kapcsolati űrlap

Szigetszentmiklós, Csépi út 186.

}

H-P: 7:00-17:00